Zneužití postavení

28.10.2015 17:45

Pokud duchovní svého postavení zneužije, v našem případě k trestné činnosti sexuálního násilí, vykazuje postoj, chování a jednání vůdce sekty, přičemž jeho okolí, kterým se obklopuje, vykazuje známky myšlení, chování a jednání členů sekty.

Zde je článek převzatý z: https://granosalis.cz, který jasně a velmi výstižně ukazuje na zmíněnou podobnost. Čtěte pozorně...

Sekty a kulty.

Základní charakteristické znaky.

 

Znaky sekty:

Znaky sekt se mohou nacházet také i v náboženstvích, v manželstvích, v politických stranách, na úřadech, ve školách, ve firmách a kdekoliv ve vztazích mezi lidmi.


Manipulace (nebo také "vymývání mozkù") – snaha o oklamání a podvod, sektáři mohou používat ke své manipulaci také i citáty a verše z Bible. Manipulace může být vědomá a záměrná, nebo může být i nevědomá – zprostředkovaná tím, kdo je již nìkým zmanipulován.

 

Ovládání (panovačnost) – je to snaha panovat a ovládat člověka – z pozice své síly nebo svého postavení – autority (vůdce, nadřízeného, pastýře, kněze, otce, manžela, manželky apod.). Projevuje se nátlaky – zastrašováním nebo vyhrožováním, snahou o zotročení (činěním si z lidí sluhy). Dále se projevuje velice autoritativním vyptáváním a otázkami podobnými výslechu. Také i snahami udržet si lidi ve své moci a pod svou nadvládou, a to i pomocí manipulace, tedy snahami naprosto eliminovat zdravé smýšlení, rozum či svěšdomí člověka, s vyloučením možnosti svobodného rozhodnutí.

 

Kontrola (manipulativní kontrola) – příčinou je opět panovačnost, je to snaha ovládat a kontrolovat veškeré dění ve skupině, nebo i lidi, kterým tito lidé vládnou – přesněji je ovládají, – opět je to jednání bez možnosti svobodného rozhodnutí dospělého jedince (člověka). Tato kontrola se projevuje také cenzurou tiskovin a vůbec všeho, co by přineslo jakékoli světlo (pravdu) a odhalilo by tak jejich nekalé praktiky nejrůznějších lží, manipulací a podvodù. Jsou to také snahy očernit nebo zpochybnit věrohodnost přímých svědků (často jde o snahy zpochybnit jejich duševní zdraví) a jde také i o snahy zbavit se lidí, kteří poukáží na tyto jejich praktiky.

 

Rivalita – pýcha, arogance, vzájemné soupeření, boje o moc a přední postavení uvnitř ve skupině, nebo i navenek. Vzájemné očerňování, snahy pošpinit nebo potupit možné soupeře, oponenty a lidi jiného názoru a přesvědčení. Sekta zpravidla neobvykle zveličuje svého vůdce a rivala, který jde pouze v lidské síle a schopnostech, na které všichni ostatní spoléhají a označují je za boží či božské.

 

Uniformita – je to strojenost, předstírání a pýcha na svùj (náboženský) řád, úřad, (bohoslužebný) obřad, formu, způsob, přední postavení a stav (kněz, autorita, vůdce, otec nebo "boží služebník"). Jednotné vnější vystupování, chování a napodobování – bez schopnosti připustit jakoukoliv jinou možnost či odlišnost nebo rozličnost od této jejich vnější formy a šablony, nebo i velké omezenosti jejich myšlení.

 

Zákonictví – je to pouhé lpění na dodržování určitých předpisù a pravidel, bez schopnosti rozsuzovat a rozlišovat mezi tím, co je správné, pravdivé nebo spravedlivé. Velká tvrdost v jednání s lidmi a neúměrná přísnost v soudech a v odsuzování druhých lidí za jejich chyby a provinění. Zatvrzelost vůči domluvám, neschopnost odpouštět druhým nebo přijímat výtky anebo i kritiku od jiných lidí, osobní zaujatost a pomstychtivost.

 

Čarodějnictví (jeho projevy) – veliká osobní nenávist a zášť vůči jinému člověku, proklínání a svazování, uvalování kleteb na lidi pro jejich otevřenou kritiku, anebo i manipulativní modlitby za lidi, kteří odešli z těchto skupin nebo i náboženství.

 

Znaky kultù:

Nepoučitelnost a nenapravitelnost autority (vùdce), – (neschopnost přijímat výtky a napomenutí od jiných lidí) a přisuzování si (jim) některých božských atributù (např. neomylnost).

 

Společnými znaky sekt a kultù jsou bludy a klamná učení. Dále je to zneužití pravdy i Písma Svatého (Božího slova) k manipulaci – ke zkreslení, oklamání, lidské lži a podvodu. Zneužití postavení a úřadu – (kněze, učitele, krále (vůdce) nebo proroka) a páchání bezpráví na lidech, v tomto postavení. Zneužití nevědomosti a neznalosti člověka a těžení z lidí podvodem. A jsou to také i neopodstatněné a bezprávné důrazy v učení, jako například – naprostá poslušnost či oddanost své autoritě a vynucování si vykazatelnosti osobního náboženského života a činnosti.

 

Anketa

Jste spokojeni s těmito webovými stránkami?

Celkový počet hlasů: 54

Kontakt

www.nasilivcirkvi.cz trn7v8oku@volny.cz